ปรัชญา
          ภาษาไทยเด่น  เน้นคุณธรรม  สร้างสรรค์สังคม

วิสัยทัศน์    
          ภาษาไทยคุณภาพเพื่อการสื่อสารสู่สากล

เอกลักษณ์

          ภาษาไทยดีกิจกรรมเด่น

อัตลักษณ์
          
          เชี่ยวชาญภาษาไทยใฝ่คุณธรรม
05. 2018