นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยประทานองค์โสมฯ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยประทานองค์โสมฯ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยประทานองค์โสมฯ

          23 มีนาคม 2560 น.ส.ชุติมา ตันมณี  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 น.ส.ปนัดดา ฤทธิมัต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 น.ส.วิภาวี นิลละออ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และน.ส.กนกกาญจน์ รักชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข่าร่วมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

          สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในครั้ง โดยมีอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี  และ อาจารย์กฤติกา ผลเกิด อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมการฝึกสอนนักศึกษาในครั้งนี้
05. 2018