- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ชั้น 4 อาคาร 35 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร.02-160-1302

- www.thai.hs.ssru.ac.th, www.hs.ssru.ac.th, www.ssru.ac.th
03. 2018