ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

          สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเดิมเป็นหมวดภาษาไทยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในโรงเรียนสุนันทาวิทยาลัยวิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับของทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรประโยคครูประถม(ป.ป.)ประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ประกาศนียบัตรวิชาการ (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท

          พ.ศ.2501 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา

          พ.ศ. 2517 วิทยาลัยสวนสุนันทาเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรวิทยาลัยวิชาการศึกษาโดยเปิดสอนทั้งวิชาเอกและวิชาโทภาษาไทย

          พ.ศ. 2523 สภาการฝึกหัดครูอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทั้งนี้มีการเรียนการสอนภาษาไทย ทั้งวิชาพื้นฐานวิชาเอกและวิชาโท

          พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนสภาพเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาภาควิชาภาษาไทยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานภาษาไทย วิชาเอกและวิชาโทภาษาไทยของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

          พ.ศ. 2542 ภาควิชาภาษาไทยรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสายมัธยมศึกษาและสายมนุษยศาสตร์ รับผิดชอบสอนวิชาพื้นฐานวิชาเอกและวิชาโทภาษาไทย ทั้งสายมัธยมศึกษา (ครุศาสตรบัณฑิต)

          พ.ศ. 2543 เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากภาควิชาภาษาไทยเป็นโปรแกรมวิชาภาษาไทย

          พ.ศ. 2548 เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากโปรแกรมวิชาภาษาไทยเป็นสาขาวิชาภาษาไทย