ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา
          ภาษาไทยเด่น  เน้นคุณธรรม  สร้างสรรค์สังคม

วิสัยทัศน์   
          ภาษาไทยคุณภาพเพื่อการสื่อสารสู่สากล


เอกลักษณ์
          ภาษาไทยดีกิจกรรมเด่น


อัตลักษณ์         
          เชี่ยวชาญภาษาไทยใฝ่คุณธรรม